• Detektívna kancelária
    Miesto, kde sa nastavuje detektívna služba

Detektívna agentúra / Detektívna kancelária

Detektívne služby môže poskytovať fyzická alebo právnická osoba, ktorá je na svoju činnosť oprávnená licenciou.

Licenciu vydáva Krajské riaditeľstvo PZ a detektívna kancelária sa musí riadiť zákonom o SBS.

Medzi základné povinnosti patrí podpisovanie zmluvy o poskytnutí detektínej služby, vydávanie záverečnej správy, evidovanie každej zmluvy, rešpektovanie obmedzení detektívnej služby a vypracovávanie každoročnej správy o činnosti.

Súkromný detektív sa musí pri svojej činnosti riadiť zákonom, musí byť odborne spôsobilý, každé dva roky absolvovať zdravotné posudky, odpisy registra trestov a hlavne by mal vedieť svoju prácu robiť poriadne. 

Potom môže ponúkať také služby ako dokazovanie nevery, sledovanie osôb, pátranie po osobách a dlžníkoch, preverovanie osôb, monitorovanie objektov, získavanie informácií, obstarávanie dôkazov a mnohé iné.